Rod Hradilů

02.03.2013 20:52
Příjmení Hradil patří do kategorie příjmení podle dějů. Tato příjmení tvořená slovesem v minulém čase jsou zvláště typická pro Moravu. Mohl to být člověk bojácný, opatrný, strachující se o svůj majetek, ten, který se hradil (= stranil) od sousedů. Příjmení této kategorie byla také často dávána jako připomenutí nějaké příhody - v tomto případě tedy mohlo jít o člověka, který si např. ohradil pozemek. Setkala jsem se i s názorem, že rod dostal své jméno podle místa původu - nějakého Hradce => Hradecký, z něhož dalším vývojem vzniklo jméno Hradil. Tato varianta vzniku je však velmi nepravděpodobná, jelikož podobný jazykový vývoj by byl dosti krkolomný.
 
Příjmení má mnoho dalších variant vzniklých různými dobovými přepisy nebo zdrobněním jména: Hradilák, Hradílek, Hradilík … Ve světě toto příjmení není příliš obvyklé, což může naznačovat, že Hradilové zřejmě nemají dobrodružnou povahu a zřídka hledali štěstí v cizině. V Rakousku jich údajně žije něco málo přes 200, v Německu necelá stovka a v USA dokonce jen asi 30 převážně v Pensylvánii.
 
Podle statistiky platné k 1.1.2010 žije v naší republice 3934 nositelů jména Hradil, z toho 1891 mužů a 2043 žen. Nejvíce Hradilů žije v okrese Olomouc (176 mužů a stejně tolik žen), Praha (121 mužů a 122 žen) a Přerov (115 mužů a 126 žen). Ačkoliv Praha je na druhé příčce, co se týče počtu Hradilů zde žijících, přesto převážná většina nositelů tohoto příjmení žije na Moravě, resp. v její východní části. Oblast s nejvyšší hustotou osídlení Hradily je okolí Bystřice pod Hostýnem, kde každý 168. člověk je buď Hradil nebo Hradilová. V této oblasti se také nejspíš nalézá tzv. kolébka rodu.
 
 
Další potencionální kolébkou rodu je okolí Přerova, odkud máme zatím nejstarší písemnou zmínku o Hradilech. V soupise usedlostí pro komínovou daň obce Lipňany z roku 1668 je uveden jako držitel usedlosti č.p. 16 jakýsi Bartoloměj Hradil. Záznam obsahuje i zmínku, že usedlost byla půllánová o velikosti 40 měřic staromoravských. Podle dokumentů byl Bartoloměj Hradil (nebo jeho syn stejného jména) držitelem usedlosti až do roku 1693, kdy ji od něj odkoupil Martin Chytil.
 
Mnoho z Hradilů se ve svém životě proslavilo v různých oborech - především uměleckých. O těch je zmínka v kapitole "Významní Hradilové". Jejich případnou příbuzenskou vazbu s naším rodem se zatím nepodařilo prokázat, ale jeden ni kdy neví!A jistě není zcela bez zajímavosti, že jméno Hradil nesou i jihomoravská vína z Čejkovic.
 
Generace 1:
Jak již bylo řečeno, náš rod Hradilů pochází tedy z oblasti kolem Hostýnských vrchů, přesněji z jihozápadní části Kelčského panství. Zatím nejstarším doloženým předkem byl Tomáš Hradil. Narodil se na konci 17. století. Bohužel matriky z této doby se nám nezachovaly. Ale ze záznamů v pozemkové knize se dozvídáme, že dne 12.1.1717 koupil od vrchnosti zahradu v Provodovicích za cenu 20 tolarů. Z této sumy zaplatil 8 tolarů ihned a zbylou část splácel každý rok 30 krejcarů. O jeho životních datech a rodinných událostech však můžeme jen spekulovat. Podle všeho se zdá, že přibližně v době koupě zahrady (což v tomto případě označuje velikost pozemku, nikoliv jeho účel) založil rodinu. Jméno jeho ženy a matky jeho dětí bohužel zatím není známo, vlastně ani to, kolik dětí mu porodila. Dospělosti se dožili tři chlaci: Jan, Václava a Antonín. Dle záznamů v pozemkové knize v roce 1737 složil Tomáš Hradil poslední splátku za zahradu. Z toho, že dluh stále ještě nebyl vyrovnán (3 tolary zůstaly nesplacené), můžeme usuzovat, že v té době zřejmě zemřel. Po dalších zhruba 50-ti letech přechází dluh na jakéhosi Jakuba T, který jej postupně doplatil.
 
Generace 2:
Ani u dalšího předka Jana Hradila zatím neznáme přesné datum a místo narození. Na základě dalších dokumentů můžeme odhadnout, že se zřejmě narodil kolem roku 1717, nejspíš v Provodovicích. Dle záznamů v pozemkové knize začal v roce 1730 splácet dluh na gruntě po zemřelém Václavu Studenčíkovi. Jaký pro to měl důvod se můžeme jen dohadovat, pozemková kniha o tom mlčí. Zřejmě se do hospodářství přiženil. Nedá se ani zjistit, zda jeho manželkou byla sama vdova, nebo některá z dcer povinného. 5.10.1748 se oženil s Annou Koblihovou (narozenou asi roku 1724). Žili ve Všechovicích, kde se jim narodily tyto děti: František (*1750), Antonín (*1752), Anna (*1754), Josef (*1756) a Jana (*1758). Poté rodina přesídlila do sousedních Provodovic. Zde se jim ještě narodila Marie (*1761), Veronika (*1763) a Martin (*1764). Pouhých 5 dní po porodu posledního dítěte Anna 1.11.1764 umírá. Jan zůstal sám s kupou poměrně malých dětí. Ale ne na dlouho. Jak bylo tehdy častým jevem, vdovec se velmi rychle znovu oženil. A tak 8.1.1765, dva měsíce po manželčině smrti, uzavírá Jan nový sňatek s rovněž ovdovělou Annou ze Všechovic. Žijí dál v Provodovicích a Anna mu postupně porodí dvě holčičky (*1765 a *1768), obě Veroniky, protože ta první zemřela. Další osudy rodiny nejsou známy.
 
Generace 3:
Antonín Hradil byl nejstarším synem Jana Hradila a jeho manželky Anny Koblihové, protože jejich prvorozený František krátce po narození zemřel. Antonín se narodil 31.1.1752 ve Všechovicích. Tentýž den byl pokřtěn. Jeho kmotry byl Jakub Kopečný a jeho žena Anna. Zda byli ke svému kmotřenci v nějakém příbuzenském vztahu bude objasněno v dalším výzkumu. Když Antonín dospěl, oženil se s Alžbětou Přileskou, dcerou Jiřího Přileského z Provodovic. Mladí manželé žili v Provodovicích v čísle popisném 3, což bylo selské hospodářství. Označení sedlák znamená, že k hospodářství patřilo nejméně 9,5 ha pozemků a samozřejmě i dobytek. Měli se tedy co ohánět.
Antonín s Alžbětou spolu měli celkem 6 dětí: Kateřinu (*1778), Josefa (*1781), Antonína (*1784), Václava (*1788), Marii (*1793) a Jana (*1795) - poslední dvě zemřely v ranném věku.
10.12.1815 ve věku 68 let umírá Alžběta na souchotiny. Antonín se dožil 70-ti let na vejminku v Provodovicích. 28.3.1823 i on umírá na souchotiny. Oba manželé jsou pohřbeni na hřbitově v Provodovicích.
 
Generace 4:
Když nepočítáme zemřelé sourozence, byl Václav Hradil nejmladším dítětem Jana Hradila a Alžběty Přileské. Narodil se 10.4.1788 na statku v Provodovicích č.p. 3. Byl pokřtěn a kmotry mu byli Václav a Veronika Smolkovi ze Všechovic. Opět nevíme, zda byli ke svému kmotřenci v nějakém příbuzenském vztahu. Jelikož rodný statek připadl jeho staršímu bratru Antonínovi, musel se, když dospěl, Václav sám postarat o vlastní střechu nad hlavou. Ve věku 20 let se oženil s Marií Annou Dorazimouvou, dcerou Františka Dorazima z Loučky č.p. 2 (okr. Vsetín) a jeho manželky Kateřiny. Sňatek se konal dne 5.2.1809 v místě bydliště nevěsty - v Loučce. Nevěsta Marie Anna se narodila 12.1.1784 v Loučce a v den svatby jí tedy bylo 25 let. Žili a hospodařili spolu v Loučce, v chalupě č.p. 55. Zde se také narodilo všech 7 jejich dětí: nejstarší František (*1809), Marie (*1811), dvojčata Jan a Anna (*1815) - oba zemřeli, Josef (*1819), Jan (*1824) a Anna (*1827).
 
Generace 5:
Nejstarší syn Václava Hradila a Marie Anny Dorazimové, František Hradil se narodil 12.12.1809 v Loučce č.p. 55. Kmotry při křtu mu byli strýc (bratr otce) Antonín Hradil a jeho žena Anna. Přestože již Marie Terezie roku 1774 zavedla povinnou školní docházku a škola v Loučce byla již od roku 1778, na Moravě nebyl tento zákon příliš dodržován a František s největší pravděpodobností do školy nechodil, nebo jen sporadicky v zimě, jak bylo tehdy zvykem. František zůstával poměrně dlouho svoboden. Oženil se až 14.2.1843 ve Všechovicích, tehdy mu bylo už 33 let. Nevěstou byla Apolena Roháčková, dcera Václava Roháčka, podsedníka z Provodovic a jeho manželky Johany roz. Hermanové. Apolena se narodila 20.7.1807 v Provodovicích č.p. 5. Zpočátku žili u Františkových rodičů v Loučce č.p. 55. Zde se narodili jejich dva synové - František (*1843) a Josef (*1846). Kolem roku 1851 se rodina přestěhovala do Hošťálkové, kde vlastnili dům č.p. 93. Půda v Hošťálkové s výjimkou údolí byla neúrodná a většina obyvatel se živila těžbou, nebo dopravou dřeva. Zda tomu bylo tak i v případě Františka můžou v budoucnu objasnit dobové dokumenty uložené v archivu v Opavě. Apolena zemřela 3.7.1869 ve nedožitých 62 let a o dva dny později (5.7.) byla pohřbena na katolickém hřbitově v Hošťálkové. Její manžel František ji přežil o celých 10 let a zemřel ve věku 70 let v roce 1879.
 
Generace 6:
Jejich syn František Hradil se narodil dne 4.11.1843 v Loučce č.p. 55 a v ten samý den byl dle katolického obřadu řádně pokřtěn. Když bylo Františkovi asi 8 let, přestěhovala se rodina do Hošťálkové. Pokud chodil do školy, tak jen sporadicky, protože podle pozdějších dokumentů uměl údajně jen číst, ale ne psát. Dne 4. února léta páně 1866 - tedy ve věku 23 let se poprvé oženil s Annou Gerlíkovou, narozenou 9.11.1838 v Hošťálkové, evangelického vyznání, dcerou Jiřího Gerlíka, domkaře z Hošťálkové č.p. 90 a jeho ženy Zuzany roz. Palové. Sice ještě nebyl plnoletý, ale jeho otec souhlasil se sňatkem a tak nic nebránilo uzavření manželství. Mladí manželé žili spolu s ženichovými rodiči v jejich domě v Hošťálkové č.p. 90.
Z tohoto manželství se 9.10.1866 narodila dcera Marie, která bohužel dva dny po narození zemřela. I mladá žena brzy po porodu zemřela a František osaměl. O dva roky později se však oženil podruhé. Tentokrát mu bylo 25 let. Obřad se konal dne 24.2.1868 a nevěstou byla Marina, opět evangelička, dcera Tomše Kutěje - pasekáře z Hošťálkové a Marinny roz. Štiepkové. Marina Kutějová se narodila 15.5.1838 v Hošťálkové. a stejně jako František byla vdovou. František (2) se přistěhoval k mladé vdově do jejího domu v Hošťálkové č.p. 303. V tomto domě se potom narodily jejich děti: prvorozený František (*6.9.1868), dále Anna (*13.9.1870 +18.9.1870), Marie (*17.11.1872 +18.11.1872) a znovu Marie (*18.9.1876). František pracoval jako lesní nádeník a dřevař. Dalším zdrojem obživy pro rodinu byla jejich pole. Rodina nejdříve vlastnila jen jednu kozu, později k ní přibyla i druhá a ještě později kozy nahradila kráva. František Hradil zemřel ve věku nedožitých 70 let dne 26.9.1913. Datum úmrtí jeho ženy Mariny není zatím zjištěno.
 
Generace 7:
František Hradil se tedy narodil 6.4.1868 v Hošťálkové č.p. 303 a ten samý den byl pokřtěn v místním evangelickém kostele farářem Janem z Krajců. Kmotry mu byli Pavel Vávra, pasekář z Hošťálkové č. 253 a jeho žena Anna. V Hošťálkové chodil také do školy. Potom šel do služby. Pracoval jako pacholek na nějakém statku v Rajnochovicích. Kdy a jak se dostal do Lipníku nad Bečvou je stále zahaleno tajemstvím, ale s největší pravděpodobností sem přišel za prací. Pracoval jako dělník v nějaké místní fabrice a bydlel v č.p. 474. Zřejmě kvůli své nastávající Františce Tomčákové se dne 3.6.1895 zřekl svého evangelického vyznání a přestoupil k církvi katolické. O den později, tedy 4.6.1895, je místní farář František Hajduček oddal. Za svědky jim byli Leopold Poledník, zedník z Lipníku a Josef Máler, rolník na Prostřední Bečvě. Františkovi bylo 27 let. Jeho nevěsta - Františka Tomčáková se narodila v roce 1863 jako nemanželská dcera Mariány Tomčákové z Horní Bečvy. I ona měla nemanželskou dceru Antonii (*21.12.1889). Kolik měl František (3) s manželkou dětí není jisté, ale dospělosti se údajně dožily pouze dvě a to syn František a dcera, jejíž jméno si už pamětníci nevybavují. Je také docela dobře možné, že se jednalo právě o Františkovu nevlastní dceru Antonii. Bohužel dokumenty, které by to osvětlili, jsou zatím stále nepřístupné. V roce 1899 rodina přesídlila do Hejčína nedaleko Olomouce. Zřejmě v Lipníku nebylo možné rodinu slušně uživit a tak hledal práci ve větším městě. To se mu nakonec podařilo a našel si místo v Hejčínském cukrovaru, který vlastnil pan A.H. May, což byl v té době nejvýznamnější Hejčínský podnik. Zpočátku rodina bydlela v č.p. 70 a později v domě pana Cyrila Vrány č.p. 64. V Hejčíně se jim narodila dcerka Boženka (*15.6.1900), která však v ranném věku zemřela. František prožil v Hejčíně celý zbytek života a také zde 28.6.1932 zemřel ve věku 64 let.
 
Generace 8:
Syn Františka Hradila a Františky Tomčákové, František Hradil se narodil 20.2.1896 v Lipníku nad Bečvou č.p. 471. Na svět mu pomáhala porodní bába Róza Mynářová z Lipníku č.p. 80. Dne 23.2. byl řádně pokřtěn dle katolického obřadu, kmotry mu byli Leopold Poledník, zedník v Lipníku a jeho žena Rozálie. Jak již bylo řečeno, rodina v roce 1899 přesídlila do Hejčína, kde František vychodil 3 třídy obecné školy. Potom se vyučil kameníkem. Od 1.3.1913 pracoval v kamenictví J. Havlásek v Olomouci. Zde pracoval 2 roky.
 
"Tak nám zabili Ferdinanda!" mohli bychom říci slovy klasika. Ano, Sarajevský atentát (28.6.1914) na následníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este měl dopad na celou Evropu a poznamenal životy snad úplně všech, tedy i mého pradědečka. Vypukla Velká válka, později nazývaná 1. světová. František byl stejně jako tisíce dalších mužů odveden do armády. Od 15.4.1915 vykonával presenční službu u 54. pěšího pluku v Olomouci v hodnosti vojín až do 1.6. 1915. Poté odjel na frontu, na ruské bojiště. Bojoval v bitvě u Sinkova, kde byl 3.9.1915 raněn, zřejmě vážně, protože léčení si vyžádalo 2 měsíce. Po vyléčení se znovu vrátil na frontu. V prosinci se 54. Pěší pluk krátce přesunul z Ruska na italské bojiště někam ke Gorici. Hned v lednu následujícího roku se však vraceli zpět na ruské bojiště k Černovicím (Ukrajina). Zde se František stal frekventantem poddůstojnické školy. 17.4.1916 byl povýšen na svobodníka. Za Bursilovy ofenzívy byl 10.6.1916 u Oken znovu raněn. Když se ze svých zranění zotavil, byl povýšen na desátníka (12.9.1916) a stal se na nějaký čas instruktorem nováčků u náhradního praporu polního pluku 54 v Olomouci. 20.10.1916 opět odešel ke svému pluku na ruské bojiště, jako poddůstojník za frontou a služby vedoucí poddůstojník. Povýšen na četaře byl 21.7.1917. Dne 16.12.1917 byl přidělen na výcvik k útočnému praporu 5. Pěší divize v Černovicích, kde byl potom instruktorem v útočnickém kurze. K pěšímu pluku 54 se vrátil až 21.3.1918 a jako služby vedoucí poddůstojník se účastnil operací na ruském a od 28.4.1918 na italském bojišti při bojích v oblasti Sedmi obcí, u Assiaga atd., 15.10.1918 dostal dovolenou, vrátil se domů do Hejčína a zůstal tam až do převratu 28.10.1918 Hned po vyhlášení Československé samostatnosti, tedy 29.10.1918 se přihlásil u národního výboru v Olomouci k činné službě a byl přidělen k výkonu strážní služby u těžkého dělostřeleckého oddílu v Olomouci-Hejčíně. Válka však už netrvala dlouho, 11.11.1918 bylo podepsáno příměří.
 
Ačkoliv tedy válka skončila, na některých místech se bojovalo dál. U nás to bylo především na Slovensku, kde se vedly spory o hranici s Maďarskem. Tam byl odvelen také František, aby se podílel na obnovení pořádku. Na památku těchto událostí byly Františku Hradilovi uděleny postupně 4 pamětní medaile:
- Pamětní odznak československého dobrovolce z let 1918-1919
- Pamětní medaile "za věrnost a brannost"
- Pamětní medaile mezinárodní federace starých bojovníků FIDAC
- Pamětní odznak pro československé dobrovolníky z let 1918-1919
 
Po rozpadu Rakousko-Uherska upadla katolická církev do nemilosti, jako symbol monarchie. Mnoho lidí, včetně praděda Františka, přestupovalo k církvi Československé. Když se však chtěl oženit, přestoupil znovu zpět ke katolické církvi, v souladu s tehdejším zvykem, kdy obvykle muž přijal víru své nastávající. Jeho snoubenkou byla mladičká Bohumila Stodolová (*8.8.1905), dcera Jana Stodoly a Marie Novákové z Hejčína. Dalo by se říct, že byla ze sousedství. Byli mladí a měli se velmi rádi, a tak se stalo, že se svatbou museli dost pospíchat. Oddáni byli 19.9.1922 v nádherné klášterní kapli v nedalekém Řepčíně. Františkovi v té době bylo již 26 let. Ale Bohumila byla mladičká, pouhých 17 let. Než se vyřídily formality ohledně dispensu, chvíli to trvalo. To se pak nemůžeme divit, že jejich prvorozený syn Vladimír se narodil už 4 měsíce po svatbě (14.12.1922). O rok později se narodil syn Jaroslav (*1923), který však krátce po narození umírá. Pak v poměrně dlouhém časovém odstupu přicházejí na svět synové Miroslav (*1927) a Rostislav (*1932).
 
Zároveň také pokračuje vojenská kariéra mého praděda Františka Hradila. Dnem 1.5.1921 byl povýšen na rotmistra a zároveň přijat jako účetní poddůstojník ve správní komisi u dělostřeleckého pluku 5 v Olomouci. V roce 1921 (19.11.) byl přeložen k československému lehkému dělostřeleckému pluku číslo 54, kde sloužil až do roku 1923, kdy byl přeložen k dělostřeleckému pluku 15. U dělostřelectva sloužil až do roku 1928. Dne 15.3.1928 byl přeložen k technické správě leteckého pluku 2 a o dva týdny později povýšen na štábního rotmistra. V červnu 1929 složil na chlapecké škole v Hodolanech zkoušku z učiva jednoročního kursu - 4. Třídy měšťanské školy. Poté byl 1.12.1930 povýšen na praporčíka. Od 1.1.1931 začíná jeho důstojnická kariéra. Byl jmenován poručíkem v leteckém pluku 2. Přesně o rok později (1.1.1932) se rozloučil s Olomouckou posádkou, protože byl převelen do Prahy k pomocné letce ZLS.I a ustanoven II. Důstojníkem její technické správy. 1.4.1936 byl povýšen na nadporučíka.
 
Po Mnichovské zradě byly v březnu 1939 české země obsazeny Německými vojsky a vznikl Protektorát Čechy a Morava. V důsledku těchto událostí bylo také téměř okamžitě rozpuštěno české vojsko. Vojáci byli nuceni opustit kasárna a odejít do civilu. Prý se tenkrát mnoho z nich neubránilo slzám. František byl propuštěn ze svazku branné moci a převeden do resortu ministerstva veřejných prací ve stavu úředník (administrativní asistent) pomocné správní služby v zemi Moravskoslezské u zemského úřadu v Brně. V listopadu téhož roku se celá rodina stěhuje do Brna, do domku na Vojanově ulici v Židenicích. Počátkem roku 1942 odchází na vlastní žádost do výslužby a nastupuje civilní zaměstnání v Knihařství Rudolfa Dlouhého, jako pomocný dělník. Toto zaměstnání opouští teprve začátkem dubna 1945 v důsledku válečných událostí (boj o Brno). Na sklonku války také rodina přichází o domov. Při spojeneckých náletech na Brno (8/44 a 11/44) utrpěly největší škody právě Židenice, kde rodina bydlela. Jejich dům padl za oběť těmto náletům, naštěstí se nikomu z rodiny nic nestalo. Téměř ihned po osvobození Brna se František přihlásil a nastoupil službu u nově se tvořící "Národní stráže", která především zajišťovala a odzbrojovala Němce. Zřejmě v této době se mu podařilo získat jeden z bytů ve vile po Němcích v Černých polích na ulici Černopolní. Před tím byl tento dům užíván sovětskou armádou, tedy prázdný.
 
Vladimír, Bohumila, Rostislav, František, Miroslav Hradilovi
 
Po skončení druhé světové války se František vrací zpět do armády. Dočasně byl zařazen ke kombinovanému výcvikovému praporu v Brně a po několika dnech k nově utvořené výcvikové peruti. Definitivně je potom 31.7.1945 zařazen k technické správě 202. leteckého pluku v Olomouci. I s manželkou (děti jsou tou dobou dospělé, nebo na prahu dospělosti) se vrací domů, do Hejčína, kde je jim přidělen byt v budově pošty. Jeho vojenská kariéra nabírá poměrně rychlý spád. 1.8. je povýšen na kapitána a 31.8. na štábního kapitána. O rok později (15.8.1946) je přeložen na leteckou základnu v Přerově a ustanoven hospodářem. Absolvuje kurs pro hospodáře vojenských útvarů s výtečným prospěchem. Naposledy byl z důvodu zrušení hodnosti štk. povýšen 1.10.1049, tentokrát na majora. V padesátých letech odešel do výslužby. S manželkou se přestěhovali do Třebčína, potom nějaký čas bydleli u syna Vladimíra v Brně Černých polích (tam, co bydleli po válce), dále do podnájmu v Olomouci - Hejčíně, ul. Dolní hejčínská a nakonec na Novou Ulici, kde dožil zbytek života. Zemřel 8.7.1975 ve věku 73 let. Jeho manželka Bohumila zemřela na Štědrý den 1982. Jejich popel byl rozptýlen na rozptylové loučce Olomouckého hřbitova.
 
Pamětníci tvrdí, že František byl velmi inteligentní člověk s širokým okruhem znalostí. To potvrzují i dobové dokumenty, podle nichž uměl výborně německy a ovládal psaní na stroji.
 
Generace 9:
Vladimír Hradil byl nejstarším synem Františka Hradila a Bohumily roz. Stodolové. Narodil se 14.12.1922 v Hejčíně, kde byl o několik dní později 26.12.1922 řádně pokřtěn. Kmotry mu byli jeho strýc Antonín Sanetrník s manželkou Marií (sestra Vladimírovy matky). Když mu bylo asi 12 let vytáhl z vody topícího se chlapce. Za tento hrdinský čin byl potom radnicí odměněn - dostal nějaký "stříbrný tolar". Kuriózní na tom však je, že k převzetí tohoto ocenění byl na radnici pozván jeho otec. Ten v domnění, že Vladimír provedl nějakou lumpárnu, syna předem preventivně seřezal. Tolar potom léta pro svého syna schovával, aby se neztratil, přesto se jej však nepodařilo uchovat pro příští generace - snad zůstal v troskách jejich domu zničeného při náletu na konci války.
 
Během jeho ranného dětství se rodina přestěhovala do Brna. Zde potom Vladimír studoval na gymnáziu na Křenové. Název gymnázia se během jeho studií několikrát změnil. Během uhelných prázdnin, kdy nebyla do škola, chodili studenti bruslit nebo lyžovat. Při bruslení se poznal se svojí pozdější ženou Drahomírou Kyšovou. Ve školním roce 1940/41 navštěvoval maturitní ročník VIII.A, jeho třídním učitelem byl Vladimír Stupka. Maturoval tedy v roce 1941. Po maturitě na gymnáziu, bohužel nemohl dále studovat, jelikož němci zavřely vysoké školy. Vyučil se tedy typografem a potom pracoval v Typografii. Oženil se na sklonku 2. světové války. Svatba byla 21.10.1944 u Svatého Cyrila a Metoděje v Brně - Židenicích. Za svědky jim byli František Čáp a Jiří Krajhanzl. Po sňatku měli pronajatý jeden pokoj ve vilce v Židenicích "Na Stodolách 40" (dnešní Svatoplukova ulice). Poslední dny války, když se blížila fronta a V Brně docházelo k mnoha bojům, byli zaměstnanci Typografie a jejich rodinní příslušníci evakuováni na podnikovou chatu do Lelekovic. Stejně tak i Vladimír se svou těhotnou ženou Drahomírou. V okolních lesích měli zbudované různé úkryty, kde se schovávali před vojáky. V těchto místech také spatřil světlo světa jejich syn Miroslav. (můj tatínek), kromě něj měli později ještě dceru Lenku). Narodil se během posledních bojů v Lelekovicích. Přestože Brno bylo osvobozeno již 26.4. V okolních kopcích se zřejmě stále ještě bojovalo a to i po podepsání kapitulace Německa 8.5. Lelekovice byly osvobozeny až 9.5.1945 rumunskou armádou.
 
Vladimír nastoupil asi 2 roky po válce základní vojenskou službu. Měl štěstí, protože bylo nutné dát základní vojenský výcvik asi šesti ročníkům, které by normálně nastupovaly vojenskou službu během let, kdy zuřila válka. Protože tedy bylo branců moc, dostali opravdu jen základní výcvik a jejich vojenská služba trvala jen pár měsíců - ve Vladimírově případě prý asi 2-3 měsíce.
 
V roce 1956 začal studovat dvouletý kurs na Ústřední škole ROH. Jak je patrné z jeho studijního průkazu, byl velmi dobrým studentem, téměř všechny zkoušky udělal na výbornou. Vladimír celý život litoval, že za války nemohl dále studovat. Oba jeho bratři po válce studovali vysokou školu vojenskou, protože ta byla zadarmo. Vladimír se tedy rozhodl studovat dálkově na strojní fakultě Vysokého učení technického. Studia zahájil roku 1964 tedy, když už mu bylo 42 let. Studium Vysoké školy při zaměstnání je však velmi náročné, o to víc, když má student také rodinu. Ačkoliv se velmi snažil a zkoušky skládal obvykle na výbornou, studia nakonec nedokončil.
 
Hradil 002
Lenka, Drahomíra, Vladimír, Miroslav Hradilovi
 
Vztahy mezi manželi nebyly příliš dobré. Jejich rozdílné názory na každodenní soužití se příliš lišilo a tak nakonec došlo k rozvodu. Fotografie je zřejmě z posledních let, kdy byla rodina pohromadě. Po rozvodu se Vladimír oženil s Jiřinou roz. Smělou, která byla také rozvedená a měla rovněž dvě děti z prvního manželství. S ní prožil celý zbytek života nejprve v bytě na Veveří č.p. 14, který později s její dcerou Inkou vyměnili za menší v Bohunicích.
 
Vladimír byl člověk všestranných zájmů. Miloval kulturu tedy hlavně divadlo a hudbu. Dříve hrál na mandolínu a později na foukací harmoniku. Tento talent a láska k hudbě se v naší rodině dědí. I jeho bratři hrají na nějaké hudební nástroje. K jeho dalším zájmům patřily zvířata. Byl vášnivým akvaristou, chovatel andulek a měl také pejska. Uměl dobře Německy a tak, když šel do důchodu, společně s manželkou dávali hodiny němčiny. Kromě toho také rád vařil a zahradničil.
Všechno, co dělal, se snažil dělat důkladně - dalo by se říct, že ke svým zájmům přistupoval téměř vědecky.
 
Generace 10:
V krátkosti ještě zmíním poslední generace rodu. Jelikož všichni dosud žijí, nebudu zde jejich životopis podrobně rozepisovat. Jen stručně tedy: Můj otec Miroslav Hradil se oženil s Marií Soukupovou a mají spolu dvě děti - starší Jitku (moji maličkost) a mladšího Petra. Všichni jsou vyobrazeni na fotografii.
 
Hradil 003
Petr, Marie, Miroslav, Jitka Hradilovi
 
Generace 11 a 12:
A nesmím zapomenout na pokračovatele rodu. Jak jsem již uvedla, kromě mé maličkosti, mají rodiče i syna Petra Hradila. Ten se oženil s Lenkou Pospíšilovou z Náměště nad Oslavou a jejich syn Tomáš Hradil je prozatím jedinou zárukou, že náš rod Hradilů ještě nějakou dobu nevymře.
 
Hradil 004
Lenka, Tomáš, Petr Hradilovi