Rod Soukupů

02.03.2013 20:51

Rod Soukupů

Jméno Soukup (nebo jeho varianta Saukup) má původní význam spolu-kupec, tedy ten, který něco s někým společně koupil. Co to asi bylo? Pravděpodobně něco významného, když to dalo jméno novému majiteli - snad nějaká nemovitost, tedy pole nebo dům.
 
V současné době žije u nás v republice přes 12.5 tisíc nositelů jména Soukup(ová), a tak je toto jméno, co do četnosti na 47. místě. Většina z nich žije v Čechách. Na Moravě je jen nepatrný zlomek. Vůbec nejvíce (hned po Praze) Soukupů je na Plzeňsku a Českobudějovicku.
 
Rodová linie Soukupů není zatím příliš zpracována. Ve výzkumu brání především ochranná lhůta dokumentů, která v případě matrik narození činí 100 let od posledního záznamu. U matrik oddaných a zemřelých je o něco kratší, tuším v obou případech 80 let. Nahlížení do těchto tzv. živých matrik je upraveno zákonem, který, mimo jiné, neumožňuje nahlížet na záznamy prarodičů. Obvykle se sice dá k záznamům dostat po předložení plné moci oprávněné osoby, výjimečně matrikářka zápis ukáže i bez ní. Ovšem i v takovém případě je nutné kvůli každému záznamu se osobně dostavit na příslušný matriční úřad, což nemusí být vždy snadné. Proto řada rodopisců "obchází" tento zákon pomocí záznamů ze sčítání lidu, které jsou přístupné v archivech až do roku 1922. Navíc tyto sčítací archy obsahují i další zajímavé údaje o rodinách, v první řadě jsou to data a místa narození všech obyvatel, majetkové poměry, gramotnost, profese, zaměstnavatel, přistěhování… Sčítání probíhalo na našem území v téměř pravidelných intervalech 10-ti let od roku 1857 a záznamy tudíž umožňují si udělat alespoň rámcovou představu o historii rodiny. Bohužel pro nás, za 2. Světové války vyhořel okresní úřad v Moravském Krumlově, kde byly dokumenty z této oblasti uloženy a tím jsme přišli o cenný zdroj informací o našich předcích. A nemalou měrou brání v dalším výzkumu také šlendrián matričních úředníků, kteří nedodrželi předpisy a u všech záznamů týkajících se Marie Soukupové neuváděli místo narození.
 
Nejstarším zatím nalezeným předkem rodu byl Jan Soukup. O něm téměř nic nevíme. Neznáme ani jeho rodová data, ani odkud pocházel. Za manželku měl Marií rozenou Karasovu a žili spolu v Krhově u Hrotovic. Kdy, odkud a proč sem přišli? V dostupných matrikách Krhova nejsou o Soukupech žádné záznamy, tedy žádné, které by nás v pátrání posunuly dál. Rodina se do Krhova se přistěhovala až někdy mezi lety 1901 a 1918. Žili zde v č.p. 61 a Jan se živil jako cihlář. Neznáme ani počet a jména jejich dětí. Dosud se podařilo vypátrat pouze dvě dcery: Marii (* 4.5.1901) a Anežku.
 
Dcera Jana Soukupa a Marie roz. Karasové, Marie Soukupová se narodila 4.5.1901 podle všeho nejspíš v Třebíči. Sloužila v Hrotovicích a zde (zřejmě ve službě) přišla do jiného stavu. S outěžkem se vrátila do Krhova k rodičům, kde se jí narodil nemanželský syn Josef (*17.12.1924). V 31 letech se provdala za Josefa Jiříčka z Rouchovan. Svatba se konala v Rouchovanech dne 2.1.1932. Josef Jiříček byl o dva roky mladší, narodil se 26.7.1903 v Rouchovanech. Živil se jako hrobník. Žili spolu v Rouchovanech č.p. 278 až do její smrti, jejich manželství bylo bezdětné. Marie Soukupová se dožila 56 let. Zemřela 2.8.1957 (ve 13:30 hod) na rakovinu konečníku. O dva dny později byla pohřbena na hřbitově v Rouchovanech.
 
Josef Soukup se narodil 17.12.1924 v Krhově u Hrotovic jako nemanželský. Na svět mu pomáhala porodní bába Julie Jírová z Hrotovic. Byl jediným dítětem Marie Soukupové, později provdané Jiříčkové. Jeho otec není znám, matka si tajemství vzala s sebou do hrobu. 20.12. byl v místním kostele pokřtěn farářem Aloisem Kežbínkem. Za kmotru mu byla Ludmila Kuchaříková, manželka Josefa Kuchaříka, rolníka z Krhova. Zda, případně v jakém, byli příbuzenském vztahu ke svému kmotřenci bude předmětem dalšího bádání. Vyučil se zedníkem. Na objasnění také čeká období protektorátu. Dle data narození spadá do ročníků, které byly totálně nasazeny na práci v Německu. Ovšem tuto domněnku zatím nikdo z pamětníků nepotvrdil. Dne 29.10.1949 byl v Rouchovanech oddán s Markétou Pasternou, narozenou 24.5.1931 ve Svibici, dcerou Ludvíka Pasterného a Marie rozené Nebertové. Ženichovi bylo 24 let a nevěstě 18. Svědky na svatbě byli Antonín Zvěřina z Brna - Králova pole, jehož vztah k rodině zatím není znám a švagr nevěsty Markéty, Jan Sivý z Třince. Manželé spolu žili na statku Nové Dvory nedaleko Rouchovan. Statek původně patřil do katastru Hrotovic, později byl přičleněn k Rouchovanům. Statek byl ve vlastnictví místního JZD, které jej využívalo k ustájení chovu ovcí. U ovcí také pracoval Josef i jeho žena Markéta jako ošetřovatelé. Celkem spolu měli 6 dětí: Josefa, Marii, Světluši, Karla (narodil se nedonošený a zemřel) Věru a Jiřího. Josef Soukup zemřel velmi mladý 12.11.1972 - tedy asi jen měsíc před svými 48. narozeninami. Příčinou smrti byla mozková mrtvice. Pochován je na hřbitově v Rouchovanech. Ani jeho manželka Markéta se nedožila vysokého věku. Zemřela 9.1.1985 na plicní embolii ve věku nedožitých 52 let. I ona je pohřbena na Rouchovanském hřbitově.
Marie, Josef, Jiří, Markéta, Josef, Věra a Světluše Soukupovi
 
Za zmínku stojí i jistý Richard Soukup. Kdo to byl a v jakém byl vztahu s rodinou, bude předmětem dalšího výzkumu. V rodině se dochovala jeho "památka z vojny" z let 1933-1935. S největší pravděpodobností se jedná o syna Josefa Soukupa a Marie roz. Karas.